תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר lovetocook.co.il

השימוש באתר lovetocook הוא על אחריות המשתמש, ולצורך שימושו הפרטי בלבד.
אין לעשות שימוש מסחרי מכל סוג שהוא במידע המתקבל באתר lovetocook.

שימוש על ידך באתר lovetocook מהווה את אישורך כי קראת, הבנת, והסכמת לפעול לפי המפורט בתנאי השימוש להלן.

הכותרות הן לצורך עריכת הטקסט בלבד ואין לייחס להן כל פרשנות משפטית.

האתר

האתר נמצא בבעלות קרנות מידע זהב בע"מ והוא מציע לגולשים בו מידע בתחומים שונים. כל המידע, התמונות, הנתונים, הניתוחים וההמלצות באתר שייכים לקרנות מידע זהב בע"מ ו/או לגופים אחרים שנתנו הסכמתם להצגת חומר השייך להם באתר.

הגבלת אחריות

השימוש באתר lovetocook ע"י המשתמש נעשה לפי בקשתו ובהתאם לבחירתו ובאחריותו הבלעדית. הנתונים המוצגים באתר נבדקו במשנה זהירות. אף על פי כן עלולות ליפול טעויות. בכל מקרה, כל האמור או המשתמע מהאמור באתר אינו מהווה המלצה לפעולה כלשהי, ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי רלוונטי אחר. כל פעולה שתתבצע ו/או לא תתבצע הינה על אחריות המשתמש בלבד.

קרנות מידע זהב ו/או כל גורם אחר המשתתף באתר זה אינם ולא יהיו אחראים לזמינות המידע, להעברתו, לתוכנו ולצורתו, ו/או לאופן שבו יתקבלו אצל המשתמש.

קרנות מידע זהב ו/או כל גורם אחר המשתתף באתר זה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד ישירים או עקיפים שיגרמו לקורא ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש באתר lovetocook. לא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו כתוצאה מהסתמכות על כל מידע שהתקבל ו/או לא התקבל באתר lovetocook, גם אם חלה אחריות על פי כל דין לרבות רשלנות.

זכויות יוצרים ואיסור שימוש מסחרי

כל חומר המצוי באתר lovetocook ו/או בשירות ניוזלטר ו/או כל שירות אחר הניתן ע"י קרנות מידע זהב והאתר lovetocook לרבות מידע, תמונות, נתונים, ניתוחים, מתכונים, מסקנות, טבלאות, דירוגים והמלצות למיניהם, סימולים וגרפים, ניתן לצורך עיון בלבד ולא לשימוש מסחרי כלשהו. כל הזכויות לגבי החומר האמור, אופן הגשתו וכל שימוש בו שמורות לקרנות מידע זהב בע"מ, אלא אם קרנות מידע זהב מתירה את השימוש בחומר זה ובמידה המותרת על ידה.

בהיכנסי לאתר זה ובעשותי שימוש בשירות מהשרותים המוצעים באתר הנני מאשר את האמור לעיל ומתחייב שלא להעתיק, לצלם, לשכפל או למסור, בין בדרך של פרסום או ציטוט או בדרך אחרת, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את הכתוב, כולו או מקצתו, לכל אדם או גוף אחר כלשהו או לאפשר למי לעשות מעשה מהמעשים האמורים ללא רשות מראש ובכתב מקרנות מידע זהב בע"מ.

עלות שימוש באתר

השימוש באתר זה הוא חינם. יחד עם זאת קרנות מידע זהב שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן השימוש באתר lovetocook ו/או את עלות השימוש בו בלא כל הודעת מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו.

במקרה של תקלה בפעילות אתר lovetocook לא תהיה קרנות מידע זהב אחראית על כך ועל הנזק שעלול להיגרם מכך.

ליצירת קשר עם חברת קרנות מידע זהב – נא פנה באמצעות כתובת האימייל ו/או טלפון המצויים באתר.

שימוש בפורום ותגובות

אתר lovetocook מאפשר לגולשים באתר להגיב במסגרת הפורום וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר. תוכנן של התגובות הן באחריותו של המשתמש בלבד.

הגולש המבקש להשתתף בפורום האתר (להלן – הגולש המגיב) מתחייב כי תגובותיו לא יכללו תוכן פוגע ו/או תוכן לא חוקי ו/או תוכן המעודד ו/או מסייע ו/או תומך בביצוע מעשים בלתי חוקיים, וכן תוכן המהווה לשון הרע ו/או או כל חומר שפרסומו נאסר על פי חוקי מדינת ישראל.

הגולש המגיב מסכים לא לפרסם כל חומר שהוא שקרי, משמיץ, לא מדויק, גס, וולגרי, מביע שנאה, מטריד, מגונה, בוטה, בעל אוריינטציה מינית, מאיים, פולש לפרטיות של אדם, או עומד בניגוד לחוק בכל דרך אחרת. הגולש מסכים לא לפרסם כל חומר המוגן בזכויות יוצרים אלא אם כן הוא בעל הזכויות או שהוא מחזיק באישור בכתב מבעל הזכויות.

הגולש המגיב אחראי באופן בלעדי לתוכן הודעותיו המתפרסמות באתר ומסכים לשפות ולפצות על נזקים שנגרמו כתוצאה מפירסומם לא לפי מדיניות השימוש באתר. כל אתרי האינטרנט הקשורים לאתר זה, צוותו, וחברות הבת שלה וכן בעלי אתר זה שומרים לעצמם את הזכות לחשוף את זהות הגולש המגיב / המשתמש (או כל מידע רלוונטי אחר שנאסף בשירות זה) במקרה של תלונה רשמית או פעולה משפטית הנובעת או שנגרמה עקב השימוש שלך באתר זה.

קרנות מידע זהב והאתר lovetocook ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לתגובות ולהודעות בפורום, לתוכנן, לנכונותן, לאיכותן ולכל דבר אחר שמשתמע מהן, ולכל נזק שיגרם לכל גורם מפרסום התגובות ו/או משימוש שיעשה בתגובות אלו. ההודעות והתגובות שפורסמו בפורום משקפות את דעתו של המחבר, ולא דווקא את ההשקפה של אתר זה, צוותו, מפעילו, או הבעלים של אתר זה.

כל המתנגד להודעה כלשהי שפורסמה בפורומים באתר מתבקש ליידע את מנהלי האתר באופן מיידי. צוות האתר והבעלים שומרים את הזכות להסיר תוכן מעורר התנגדות, תוך פרק זמן סביר. ואולם תהליך ההסרה הוא תהליך ידני, ולכן אין אפשרות להסיר או לערוך הודעות מסוימות מיידית. מדיניות זו חלה גם על מידע בפרופיל המשתמש.

יש לך המשתמש הגולש את האפשרות, כאשר אתה נרשם, לבחור את שם המשתמש שלך. אנו מייעצים לך לשמור על שם הולם. הרשמתך מהווה גם הסכמתך לא לתת את סיסמתך לאדם אחר. אנחנו ממליצים לך להשתמש בסיסמה מורכבת וייחודית עבור החשבון שלך, כדי למנוע גניבת חשבון. כמו כן, אתה מסכים לא להשתמש בחשבון של אדם אחר מכל סיבה שהיא.

שים לב שעם כל הודעה, כתובת ה-IP שלך נרשמת ונשמרת. בכל מקרה של הפרה חמורה של הסכם זה או עבירה על החוק הנהלת האתר שומרת לה את הזכות ליצור קשר עם ספק שירותי האינטרנט שלך.

שים לב שהתוכנה עשוייה להציב קובץ cookie (קובץ טקסט המכיל פיסות מידע כמו שם המשתמש והסיסמה שלך), על זיכרון המטמון של הדפדפן. זה ישמש כדי להשאיר אותך מחובר / או לאפשר ניתוק משתמש.

בנוסף, הגולש מסכים שפירסום דואר זבל, פרסומות, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה, וכל דבר אחר דומה לאלו אסורים באתר זה.

קרנות מידע זהב רשאית למנוע פרסומן של תגובות שיפרו את כללי השימוש באתר ולנקוט בהליכים כנגד מי שיפר כללים אלו.

מודעות וקישורים

אתר lovetocook עשוי לאפשר הצגת מודעות בתשלום באתר, וכן לינקים (קישורים) לאתרים אחרים. קרנות מידע זהב ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתוכנן של המודעות בתשלום ו/או לתוכנם, מהימנותם, חוקיותם, ואופיים של אתרים מקושרים או לכל תוצאה שתינבע משימוש בהם. הגלישה באתרים אלה והשימוש בהם הוא על אחריות הגולש בלבד.

קיום האתר ותנאי השימוש בו

לידיעתך: קרנות מידע זהב שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות למשתמש זה או אחר ו/או להפסיק את קיומו של אתר lovetocook כולו או חלקו או לשנותו בלא כל הודעה מוקדמת למשתמש וללא כל פיצוי. אין ולא תהיה לקרנות מידע זהב חובה לתת לך שירות כלשהו בכל צורה שהיא (בכתב או בע"פ). קרנות מידע זהב שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מראש. תנאי השימוש המחייבים הם אלה שמפורסמים באתר.

כל הכתוב לעיל נכתב מטעמי נוחות בלשון זכר ויראה כאילו נכתב הן בלשון זכר והן בלשון נקבה.